โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

มาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถที่ดี มีคุณภาพ เป็นอย่างไร

มาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถที่ดี มีคุณภาพ เป็นอย่างไร สำรวจมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ทกรมการขนส่งทางบก มีมาตรการคุมเข้มมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสอนขับรถมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก จะต้องมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกข้อ ผ่านการอบรม และทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเกณฑ์การพิจารณามากมาย ทำให้ผู้สนใจเรียนขับรถสามารถมั่นใจและไว้วางใจในคุณภาพของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ว่าจะเป็นตัวเลือกของการเรียนขับรถที่ดีที่สุด กว่าจะมาเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ได้คุณภาพและมาตรฐานไม่ใช่เรื่องง่าย กรมการขนส่งทางบกได้มีข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนสอนขับรถที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของการดำเนินงานปฏิบัติสอนขับรถ ทั้งการบริหารจัดการในโรงเรียน, อาคารเรียน, สถานที่เรียนขับรถ, อุปกรณ์การเรียนและการสอบใบขับขี่ รวมถึงคุณภาพของบุคลากรครูผู้ฝึกสอนในโรงเรียน ตัวอย่างเกณฑ์กำหนดต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 1. อาคารเรียนและสถานที่ฝึกเรียนขับรถ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้รับรอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย ห้องทำการ, ห้องสุขา และห้องเรียนภาคทฤษฎีที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตรต่อ 1 ห้อง และต้องแยกห้องให้เป็นสัดส่วน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียน อากาศถ่ายเทสะดวก สถานที่ไม่มีมลพิษทางเสียงที่รบกวนต่อการเรียน 2. โรงเรียนสอนขับรถต้องมีเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ได้มาตรฐาน สามารถทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้จะเรียนได้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 3. โรงเรียนสอนขับรถต้องมีเครื่องทดสอบข้อเขียนแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) สำหรับใช้ในการสอบภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่กรมการขนส่งทางบกใช้ทดสอบกับประชาชนทั่วไป 4. โรงเรียนสอนขับรถต้องมีอุปกรณ์สำหรับการควบคุมดูแลการเรียนการสอน ตลอดจนการทดสอบการขับขี่ของผู้เรียน อย่างน้อยดังต่อไปนี้ มีเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้กับระบบงานโรงเรียนสอนขับรถอิเล็กทรอนิกส์…