หลักสูตรการอบรมขับรถจักรยานยนต์เพื่อสอบใบขับขี่ (ค่าเรียน 1,000 บาท)

เป็นการอบรมกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นอยู่แล้ว หลักสูตรนี้มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 3. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ภาคปฎิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
  • การเตรียมตัวก่อนขับขี่
  • การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
  • การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
  • การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล
  • การเปลี่ยนเกียร์
  • การเบรก (ตอนที่1)
  • การควบคุมความเร็ว
 2. การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
  • การเบรก (ตอนที่2)
  • การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
  • การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
  • การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
  • การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
  • การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  • การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
  • การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย