(สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมภาคทฤษฎีเพื่อไปสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับกรมการขนส่งทางบก) ค่าอบรม 500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำหรับผู้สมัครรถยนต์ อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และสำหรับผู้สมัครรถจักรยานยนต์ อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เคยมีใบอนุญาติขับรถมาก่อน
 • ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้สามารถรับใบอนุญาติขับรถชั่วคราวได้
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายมีคำสั่งห้ามรับใบอนุญาติขับรถ
 • ผ่านการทดสอบสายตาและความสามารถในการใช้เบรคเท้า (ดำเนินการการทดสอบที่โรงเรียน)

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตร
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

หัวข้อการอบรม

 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การขับรถอย่างปลอดภัย
 • มารยาทในการขับรถ
 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

วันและเวลาที่ทำการอบรม: อบรมได้ทุกวัน ยกเว้นวันจัดสอบ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายธุรการ เบอร์ 021170091, 021170031)

เมื่อผู้สมัครเรียนครบทุกหัวข้อการอบรมแล้ว จึงได้รับหนังสือรับรองการอบรมจากทางโรงเรียน