การสมัครเรียนขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

แนะนำคุณสมบัติผู้สมัครเรียนขับรถ เอกสาร การทดสอบ และการเลือกเวลาเรียนขับรถ

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนขับรถเพื่อสอบใบขับขี่

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนขับรถ

  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ของผู้เรียนขับรถ 2 ชุด

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เรียนขับรถ

  • การทดสอบการมองเห็นสี โดยให้ดูสีเขียว สีแดง และสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบ โดยผู้เรียนขับรถจะอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตา ในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด สีละ 3 ครั้ง หากอ่านถูกต้องสองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตาทางลึก ให้ผู้เรียนขับรถทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50-3.50 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจากจุดที่กำหนดไว้ไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้สมัครเรียนขับรถสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบปฏิกิริยา ผู้สมัครเรียนขับรถต้องทำการทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง หากสามารถเหยียบเบรกได้ในระยะทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ สามารถทำการทดสอบแก้ไขเฉพาะการทดสอบที่ไม่ผ่านได้ 1 ครั้งในวันเดียวกัน หากยังไม่ผ่าน ให้มาทดสอบแก้ไขใหม่ได้ในวันทำการถัดไป

การเลือกเวลาเรียนขับรถ
ผู้เรียนขับรถสามารถเลือกวันและเวลาเรียนปฏิบัติของแต่ละหลักสูตรได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด รอบละ 2 ชั่วโมง ได้แก่ 08.00-10.00, 10.00-12.00, 13.00-15.00, 15.00-17.00 และ 17.00-19.00

สนใจติดต่อเรียนขับรถยนต์ พร้อมใบขับขี่รถยนต์ กับโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02-1170031, 02-1170091, 096-8366313, 083-8237997