คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำหรับการสมัครเรียนเพื่อสอบใบขับขี่ ผู้เรียนหลักสูตรจักรยานยนต์ต้องมีอายุ 15 ปีบริบรูณ์ และผู้เรียนหลักสูตรรถยนต์ต้องมีอายุ 18 ปีบริบรูณ์
  • ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา ไม่มีอาการตาบอดสี
  • ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

  • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด
  • รูปถ่ายและใบรับรองแพทย์ (รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนนำมายื่น)

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

  • ทดสอบตาบอดสีให้ดูสีเขียว สีแดงและสีเหลืองจากเครื่องทดสอบ หรือแผ่นภาพทดสอบ โดยอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตา ระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด 3 ครั้ง หากอ่านถูกต้องสองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • ทดสอบสายตาทางลึกให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50-3.50 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • ทดสอบสายตาทางกว้างถ้าผู้สมัครสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้าย และด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • ทดสอบปฏิกิริยา ผู้สมัครทำการทดสอบความสามารถในการใช้เบรคเท้ารวม 3 ครั้ง หากสามารถเหยียบเบรคได้ในระยะทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

การเลือกเวลาเรียน

ผู้เรียนเลือกวันและเวลาเรียนปฏิบัติของแต่ละหลักสูตรได้ดังนี้
เลือกรอบเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด รอบละ 2 ชั่วโมง (08.00-10.00, 10.00-12.00, 13.00-15.00, 15.00-17.00, 17.00-19.00)